Įvertinkite

Veiklos sritys

2021 metais atliktos investicijos

2021 metais Bendrovė įsigijo ir modernizavo ilgalaikio turto iš viso už 538,9 tūkst. Eur ( 2020 m. 1107,3 tūkst. Eur ).
2021 metais buvo atnaujintas ( renovuotas ) administracinis pastatas. Pastato atnaujinimui Bendrovė pasinaudojo 46,7 tūkst. Eur ( 24,3 proc. ) Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 145,4 tūkst. Eur ( 75,7 proc. ) investavo nuosavų lėšų. Projektas įgyvendintas siekiant padidinti pastato energinį efektyvumą ir sutaupyti ne mažiau kaip 40 procentų šilumos sunaudojimo sąnaudų.
Bendrovė užbaigė 2020 metais pradėtą įgyvendinti projektą „100 kW galios fotovoltinės saulės elektrinės įdiegimas UAB „Utenos šilumos tinklai“. Šio projekto užbaigimui 2021 metais Bendrovė investavo 7,7 tūkst. Eur, iš kurių 0,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Buvo įdiegta Saulės elektrinės teritorijos perimetro apsaugos sistema, segmentine tvora aptverta Saulės elektrinės teritorija.
Siekiant pailginti šilumos perdavimo trasų naudingo tarnavimo laiką ir pagerinti kokybines savybes, šilumos trasų rekonstrukcijai Bendrovė skyrė 41,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų. Prijungė naują įvadą Į pastatą J. Basanavičiaus g. 131 už 1,2 tūkst. Eur. Už 2,5 tūkst. Eur autobusų parke Donelaičio g. 30 įrengė šilumos punktą.

91,2 tūkst. Eur lėšų Bendrovė investavo į žemės sklypų Utenoje, esančių Metalo g. 4 ir Metalo g. 10, įsigijimui, bei skyrė 4,3 tūkst. Eur lėšų žemės sklypų aptvėrimui. Siekiant užtikrinti saugų biokuro sandėliavimą, parengtas ir įvykdytas projektas „Priešgaisrinių priemonių įdiegimas kuro sandėliavimo aikštelėje“. Šios investicijos įgyvendinimui Bendrovė skyrė 68,2 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Bendrovės veiklos tęstinumui bei stabilumui užtikrinti 2021 metais buvo įsigyta kito ilgalaikio materialaus turto už 28,6 tūkst. Eur, šilumos apskaitos prietaisų už 10,5 tūkst. Eur.

Bendrovė 2021 metais atnaujino ( modernizavo ) turto už 53,8 tūkst. Eur, kuris pagerino šio turto naudingąsias savybes ir pailgino tarnavimo laiką ( atnaujino mūrinį dūmtraukį, atliko garo katilo ( TE-1 ) remontą, medinius susidėvėjusius pagrindinio katilinės korpuso langus pakeitė naujais, plastikiniais ).

2021 metais, kad būtų užtikrintas saugus, savalaikis ir kokybiškas planuojamų remonto darbų atlikimas, Bendrovė pakeitė dalį susidėvėjusių rankinių bei elektrifikuotų įrankių bei įrengimų iš viso už 10,6 tūkst. Eur, taip pat įsigijo kompiuterių ir kitų ryšio priemonių už 5,3 tūkst. Eur, bei kito ilgalaikio materialaus turto už 11,5 tūkst. Eur (kompiuterinę komutacinę įrangą ir baldus), bei įvedė į eksploataciją nematerialaus ilgalaikio turto už 9,9 tūkst. Eur.

Iš viso 2021 metais Bendrovė ilgalaikio turto įsigijimui ir modernizavimui skyrė 491,8 tūkst. Eur ( 91,3 proc. ) nuosavų lėšų ir 47,1 tūkst. Eur ( 8,7 proc. ) sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas