Įvertinkite

Vartotojams

Sutartys

Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos tiekėju reikia sudaryti: 

Buto savininkui arba nuomininkui:

 • Pasikeitus patalpų savininkui (nuomininkui);
 • Pasikeitus buto bendram naudingam plotui;
 • Pakeitus buto paskirtį į negyvenamąją patalpą (įrengus parduotuvę, įmonę ir pan.), taip pat jei nepakeitus patalpų paskirties joje vykdoma komercinė veikla;
 • Kai teismo sprendimu padalijamas butas.

Negyvenamųjų patalpų savininkui:

 • Pasikeitus patalpų savininkui;
 • Pasikeitus įmonės pavadinimui;
 • Pasikeitus patalpos bendram naudingam plotui.

Sutarties sudarymui reikia turėti: 

Buto savininkui:

 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius( butus, patalpas) ir teisę į juos;
 • Buto inventorinę knyga.

Buto nuomininkui:

 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • Rajono savivaldybės administracijos sprendimo kopiją apie suteiktą butą.

Negyvenamųjų patalpų savininkui:

 • Prašymą sudaryti sutartį;
 • Įmonės registravimo pažymėjimą;
 • Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius( butus, patalpas) ir teisę į juos ;
 • Buto (patalpos) inventorinę knyga.   

 

Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju pavyzdys.pdf

 

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju reikia sudaryti: 

 • Kai daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų priėmus bendru sprendimu ar nepriėmus jokio sprendimo dėl karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens tiekimo būdo pasirinkimo, karšto vandens tiekėju tampa UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Sutarties sudarymui reikia turėti aukščiau nurodytus dokumentus.

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir gyventojams taikomas šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 106-5397). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 95-4878). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir gyventojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede), (Žin., 2010, Nr.127-6488). Susipažinimui:

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Karšto vandens  pirkimo - pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos Karšto vandens  pirkimo - pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos  ( Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede),  (Žin., 2010, Nr.127-6488).

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

 

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties su karšto vandens vartotoju pavyzdys.pdf
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas