Įvertinkite

Vartotojams

Keičiasi šilumos paskirstymo metodai ir jų rengimo bei taikymo taisyklės

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) parengė 10 naujų šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles. 

Šilumos metodų rengimo ir taikymo taisyklės


Šilumos paskirstymo metodų pakeitimai
 • Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu. 
 • Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) gali būti nustatomas:

-          šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu; 

-          eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.

-          pagal auditoriaus išvadas.

 • Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia.
 • Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.
 • Aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka pagal projektines šildymo sistemos ir vamzdynų šilumos nuostolių galias arba šilumos poreikius. 
 • Atsisakyta metodo Nr. 10, kuris reglamentavo pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymą ir paskirstymą, kaip perteklinio.
 • Patvirtintas Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10.
 • Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.
 • Bute  karšto vandens kiekis nustatomas taip pat, kaip iki šiol:

- pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

- pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.

 • Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Nepaskirstytas karšto vandens kiekis – skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas.
 • Sąskaitose atsiras papildoma eilutė „Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu šilumos kiekis“. Priskirtas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu bus išdalijamas apmokėti  arba grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotą. 
Esminiai Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimai
 • Sudarytas reikalavimų ir dokumentų sąrašas, kurie yra privalomi teikiant Komisijai gyventojų / vartotojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą.
 • Reglamentuota tvarka, kaip turi būti taikomos karšto vandens bei šilumos šildymui suvartojimo normos atliekant šilumos paskirstymą.
 • Apibrėžtos procedūros, kurias turi atlikti vartotojai, norėdami pasinaudoti savo teise šilumos paskirstymui taikyti eksperto išvadoje nustatytus dydžius.
 • Reglamentuota šilumos kiekio pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) nustatymo tvarka, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas yra sugedęs arba jo nėra.

Vadovaujantis 2017 birželio 13 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03E-238 pakeistas Šilumos paskirstymo metodų ir jų rengimo bei taikymo taisyklių įsigaliojimo terminas. Nauji šilumos paskirstymo metodai bus pradėti taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos 

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos įvade įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalijamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas.

Komisijos rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, pasirenka šilumos ir karšto vandens vartotojai, pastato bendraturčiai Civilinio kodekso, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo, šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, iš Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų parinks šilumos tiekėjas.          

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirsymo vartotojams metodai

ŠILUMOS PAGAL DVIEJŲ ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 1

Šilumos paskirstymo metodas Nr.1

ŠILUMOS, KAI BUTUOSE IR (AR) KITOSE PATALPOSE ĮRENGTI KOMPAKTINIAI ŠILUMOS PUNKTAI, PASKIRSTYMO METODAS NR. 2

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 2

ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 3

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3

ŠILUMOS PAGAL VIENO ĮVADINIO ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 4

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4

ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS NR. 6

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 6 

KLAIPĖDOS MIESTO I. SIMONAITYTĖS G. 27 DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS „DVYNIAI“ VARTOTOJŲ PASIŪLYTAS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS NR. 7

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7

ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 8

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 8

ŠILUMOS PASKIRSTYMO, NUSTATANT FAKTINES ŠILUMOS SĄNAUDAS 1 M3 KARŠTO VANDENS PARUOŠTI, METODAS NR. 9

Šilumos paskirstymo metodas Nr.9 

ŠILUMOS PANEVĖŽIO MIESTO ATVIROJOJE KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 10

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 10

Šilumos su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiavimo pavyzdžiai

Vartotojams –naujas VKEKK  edukacinis filmukas apie šilumos paskirstymą daugiabučiame name.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vartotojams pristato žaismingą, įvairaus amžiaus vartotojams skirtą edukacinį filmuką apie šilumos paskirstymą daugiabučiame name. Jis gali tapti puikia lavinamąja priemone skatinančia domėtis energetikos sritimi.

Filmuką galite peržiūrėti čia

Pateikiame pavyzdius, kaip bus skaičiuojama šiluma su nepaskirsytu karštu vandeniu (šildymo ir nešildymo sezono metu). 

1 pavyzdys.  Pagal geriamojo vandens skaitiklį, įrengtą prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis (duomenis perduos geriamojo vandens tiekėjas) per mėnesį paruošta 50 kubinių metrų karšto vandens. 

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 40 m3 karšto vandens.

§   Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

50 m3X 51 kWh/m=2550 kWh, 

- kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

§   Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

40 m3X 54,18 kWh/m=2167,2 kWh,

-kur 54,18 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

§   Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirsytu karštu vandeniu t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

2550 kWh - 2167,2 kWh = 382,8 kWh. 

§    Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, priskiariamas butams apmokėjimui pagal butų plotus.

2 pavyzdys. Pagal geriamojo vandens skaitiklį, įrengtą prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis (duomenis perduos geriamojo vandens tiekėjas) per mėnesį paruošta 50 kubinių metrų karšto vandens. 

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 60 m3 karšto vandens.

§   Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

50 m3X 51 kWh/m=2550 kWh, 

- kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

§   Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

60 m3X 54,18 kWh/m=3250,8 kWh,

-kur 54,18 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

§   Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirsytu karštu vandeniu t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

2550 kWh – 3250,8= -700,8 kWh

Gaunasi neigiamas rezultatas. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, priskiariamas butams ir grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotus.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas