Įvertinkite

Veiklos sritys

ES finansuojami projektai


Aukštakalnio mikrorajono centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija Utenos mieste, projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0001

 

UAB „Utenos šilumos tinklai" įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0001 „Aukštakalnio mikrorajono centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija Utenos mieste".

Bendra projekto vertė - 627 520,18 Eur. Projektui skirta iki 313 760,09 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinio Sanglaudos fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Likusią sumą projektui įgyvendinti finansuoja UAB „Utenos šilumos tinklai".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūtis - 2021 m. rugpjūtis.

Projektas įgyvendinamas siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą. Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą Utenoje, modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas, pakeičiant senus, susidėvėjusius, nepraeinamuose kanaluose paklotus vamzdynus naujais, bekanaliu būdu paklotais optimalaus diametro vamzdynais.

Projektą įgyvendinant numatoma vietoj 1422,07m Dn 50-400 mm skersmens senų, susidėvėjusių, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 1369,60 m ilgio optimizuoto skersmens ir klojimo trajektorijos iš anksto izoliuotus pramoniniu būdu Dn 40-300 bekanalius šilumos tiekimo tinklus.

Daugiau informacijos galima rasti internete šiuo adresu:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos ir projektai/aukstakalnio-mikrorajono-centralizuotu-silumos-tiekimo-tinklu-ruozu-rekonstrukcija-utenos-mieste

 

 

 

 

Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija, projekto Nr.04.3.2-LVPA-K-102-02-0012

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0012 „Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija“. Projektas vykdomas trimis etapais: I etapas – kvartalinių šilumos tinklų nuo 9BŠK-4 ir šilumos tiekimo įvadų į daugiabučius namus Taikos g. 1, 3, 5, 7, 11, 13 rekonstrukcija; II etapas – šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-22 iki ŠK-22-14 rekonstrukcija; III etapas – šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22-9 ir šilumos tiekimo atšakos iki Vilniaus g. 26 rekonstrukcija..

                             Bendra projekto vertė – 318 920,00 Eur. Projektui skirta iki 159 460,00 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinio Sanglaudos fondo, investicijų veiksmų programos, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansuoja UAB „Utenos šilumos tinklai“.

                             Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandis – 2020 m. rugsėjis.

                             Projektas įgyvendinamas siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą. Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą Utenoje, modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas.

                             Projektą įgyvendinant numatoma vietoje 1.421 m ilgio senų, susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų sumontuoti 1328 m naujų bekanalinių šilumos tiekimo tinklų. Įgyvendinus projektą, modernizuotose trasose šilumos nuostoliai sumažės apie 34 proc., metinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės apie 50 tCO2ek/1 metus

                             Daugiau informacijos galima rasti internete šiais adresais:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/utenos-miesto-centralizuotu-silumos-tiekimo-tinklu-ruozu-rekonstrukcija

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-029

UAB „Utenos šilumos tinklai“, eksploatuodama šilumos tinklus Utenos mieste, susiduria su tokiomis problemomis: didelė dalis vamzdynų yra seni , susidėvėję , suprastėjusi jų izoliacija, dėl ko šilumos perdavimo metu atsiranda nemaži šilumos nuostoliai. Įgyvendinant projektą planuojama renovuoti 2296 m esamų senų šilumos tiekimo trasų, nutiesiant vietoje jų 2110 m naujų bekanaliu būdu. Įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai, padidės vartotojams tiekiamos  šilumos patikimumas. 

Projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos tiekimo tinklų efektyvumo didinimą. Įgyvendintas projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas, šilumą naudingiau patiekti vartotojams.

Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.esparama.lt/paraiska?id=39594&order=&page=&pgsz=10

Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“, projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-03-034

Boilerinės Nr. 9 rajono 2D50 - 200 esami kvartaliniai šilumos tiekimo tinklai pakloti nepraeinamuose kanaluose, bendras esamų (numatomų rekonstruoti) kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ilgis 1858,5 m (trasos ruožo ilgis). Atskiri šilumos tiekimo tinklų ruožai pažeisti korozijos, buvo eilę kartų buvo remontuoti, pažeista šiluminė izoliacija nebeatitinka keliamų reikalavimų.

Šilumos tiekimo tinklo atšakos link Saulės gimnazijos dėl gamtinių sąlygų ir gruntinio vandens poveikio šiluminė izoliacija praradusi technines savybes, dėl to patiriami nemaži šilumos nuostoliai. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius bei užtikrinti patikimą eksploataciją ir šilumos tiekimą miesto vartotojams, numatoma senus vamzdynus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu.

Projekto metu planuojama renovuoti 2052,2 m esamų senų šilumos tiekimo trasų, nutiesiant vietoje jų 1937,5 m naujų DN40-200 šilumos tiekimo trasų.

Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/projektas?id=39088&pgsz=10

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2014-2015 metais įgyvendino projektą „Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK“, projekto Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020“, – įrengtas 8 MW galios biokuru kūrenamas garo katilas su 2 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, išlaikant aukštą UAB „Utenos šilumos tinklai“ konkurencingumą, vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą. Įdiegtos modernios technologijos, įgalinančias garo gamybai naudoti vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius.

Projektui skirta iki 50% ES parama iš Sanglaudos fondo pagal LR Ūkio ministerijos administruojamą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių. Įgyvendinus projektą UAB „Utenos šilumos tinklai“ sumažėjo šilumos generavimo sąnaudos, geriau išnaudojami kuro resursai energijos gamyboje.

Daugiau informacijos galima rasti šiuo adresu:

http://www.esparama.lt/projektas?id=39289&order=&page=&pgsz=10

Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2010-2012 m. įgyvendino projektą „Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje“, projekto Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003, kurio metu Utenos rajoninės katilinės teritorijoje buvo pastatyta nauja biomasę naudojanti termofikacinė jėgainė.

Projektui buvo skirta ES parama iš Sanglaudos fondo pagal LR Ūkio ministerijos administruojamą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių. Šilumos gamyba jėgainėje dalinai pakeitė šilumos gamybą esamuose katiluose, o pagaminta elektros energija parduodama. Projektas UAB „Utenos šilumos tinklai“ leido sumažinti šilumos generavimo sąnaudas, geriau išnaudojami kuro resursai energijos gamyboje.

Daugiau informacijos galima rasti internete šiuo adresu:

http://www.esparama.lt/projektas?id=2605&order=&page=&pgsz=10

Utenos miesto dalies centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir sužiedinimas, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-006

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2009-2011 metais įgyvendino projektą „Utenos miesto dalies centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir sužiedinimas“, projekto Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-01-006.

Projekto įgyvendinimui buvo skirta Europos Sąjungos parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal LR Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Įgyvendinant projektą Utenos mieste renovuota ir naujiems vartotojams nutiesta 1783 m (dvigubo vamzdžio) DN 40 – 200 mm šilumos tiekimo tinklų ir sužiedinti centralizuoto šildymo tinklai K.Donelaičio gatvėje ir Aukštakalnio mikrorajone. 

Įgyvendinus projektą ženkliai sumažėjo nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose, įgalino teikiamos kokybiškesnės paslaugos, sulėtėjo vartotojams tiekiamos šilumos tarifų augimas. 

Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas prisideda prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. 

Daugiau informacijos galima rasti internete šiuo adresu:

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/projektas?id=4154&pgsz=10

Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr. 8 Utenoje rekonstrukcija, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-020

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įgyvendina projektą „Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr. 8 Utenoje rekonstrukcija“, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-020.

Bendra projekto vertė – 2 081 545,00 Lt. Projektui skirta iki 1 040 772,00 Lt ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal LR Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos  augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“  įgyvendinimo priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansuoja UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. gegužė – 2013 m. rugpjūtis.

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti patikimą jų eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą miesto vartotojams, projekto metu numatoma senus vamzdynus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos nekanaliniu būdu. Planuojama renovuoti 910 m. esamų senų šilumos tiekimo trasų, nutiesiant vietoje jų 910 m. naujų, kartu optimizuojant vamzdynų diametrus bei tinklo išdėstymą. Įgyvendinus projektą šilumos perdavimo nuostoliai rekonstruotose atkarpose sumažės apie 61 %, 9079 šilumos vartotojams šiluma bus tiekiama patikimiau ir pagerės tiekimo kokybė bei bus modernizuota 5,33 km (sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių) centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

Daugiau informacijos galima rasti internete šiais adresais:

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/statistikaonline/igyvproj?pro_id=22793&sparams=307992&pgsz=10

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=46471&B=PPO&PS= 1&PP=notices.asp

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas