Įvertinkite

Administracinė informacija

Informacija akcininkams

Organizuojamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2021 m. balandžio 23 d. organizuojamas UAB „Utenos šilumos tinklai“ (buveinės adresas Pramonės g. 11, Utena, įmonės kodas 183843314) (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Bendrovės buveinė, adresu Pramonės g. 11, Utena.

Susirinkimo pradžia 13:00 val.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1226 paskelbtas karantinas, kurio trukmė pratęsta iki 2021 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku draudžiami, Bendrovės akcininkai galės savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius žemiau nurodyta tvarka.

Susirinkimą inicijuoja UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus tvirtinimas;
  2. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimų projektai ir kita informacija

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pateikiami žemiau:

  • Pranešimas apie susirinkimo sušaukimą;
  • Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
  • Bendrojo balsavimo biuletenio forma.

Siūlymai papildyti darbotvarkę:

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai.  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. balandžio 9 d. 16:00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš akcininkams tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bendrovei iki 2021 m. balandžio 23 d. 9:00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 20 d. 16:00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bendrovė atsakys akcininkui iki susirinkimo.

Įgaliojimai

Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.

Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis balsuoja iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje (t. y. pristatyti fiziškai, atsiųsti paštu ar pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu daiva.d@ust.lt) iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios, t. y. iki 2021 m. balandžio 23 d. 12:59 val.

Dokumentų pristatymas

Visi akcininko ar jo įgalioto asmens Bendrovei teikiami dokumentai (bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami), siūlymai dėl darbotvarkės, kiti klausimai) Bendrovei pateikiami šiais būdais:

-                 Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Bendrovės sekretoriatą arba siunčiami paštu adresu: UAB „Utenos šilumos tinklai“ Pramonės g. 11, 28216 Utena;

-                 Elektroninės formos dokumentai (pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu) siunčiami el. paštu daiva.d@ust.lt.

Esant papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės direktoriaus pavaduotoją finansams Daivą Dalgedaitę, el. paštu daiva.d@ust.lt, tel. (8389) 63642.

 

Dokumentai

Nutarimų projektai

Balsavimo biuletenis

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas