Įvertinkite

Vartotojams

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija "APB Protego"

Trakų g. 3, Vilnius LT-01132,

tel. +370 694 90339,

el. paštas  duomenu.apsauga@protego.lt

Pranešimas vartotojams apie asmens duomenų tvarkymą 

Asmens duomenų tvarkymo politika

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Interneto svetainės privatumo politika

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas