Įvertinkite

Vartotojams

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija "APB Protego"

Trakų g. 3, Vilnius LT-01132,

tel. +370 694 90339,

el. paštas  duomenu.apsauga@protego.lt

 

Pranešimas vartotojams apie asmens duomenų tvarkymą

Pranešimas akcininkams apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Interneto svetainės privatumo politika

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas