Įvertinkite

Vartotojams

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

ERNESTAS MASLA

UAB "Utenos šilumos tinklai" pirkimų specialistas

Adresas: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

tel. +370 389 63649

el. paštas: ernestas@ust.lt

 

Pranešimas vartotojams apie asmens duomenų tvarkymą 

Asmens duomenų tvarkymo politika

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Interneto svetainės privatumo politika

Pranešimas akcininkams apie duomenų tvarkymą

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas