Įvertinkite

Vartotojams

Pastato šilumos punkto įrengimo, rekonstravimo tvarka

Statytojas, norintis pastate įsirengti šilumos puntą ir prijungti jį centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ar rekonstruoti esamą šilumos mazgą:

1. Kreipiasi dėl projektavimo sąlygų į UAB „Utenos šilumos tinklai“ technikos strategijos skyrių, 212 kab. ir užpildo paraišką šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti, kurioje nurodoma:

  • objekto pavadinimas ir adresas,

  • projektavimo organizacija,

  • objekto charakteristika,

  • projektuojamo objekto šilumos pareikalavimas (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui).

2. Gavęs projektavimo sąlygas, statytojas kreipiasi į projektuotojus dėl šilumos punkto įrengimo ar esamo šilumos mazgo rekonstrukcijos techninio projekto parengimo.

3. Vieną techninio projekto egzempliorių statytojas pateikia UAB „Utenos šilumos tinklai”.

4. Vadovaudamasis suderintu techniniu projektu, ūkio ar rangos būdu įrengia šilumos punktą ar atlieka esamo šilumos mazgo rekonstrukciją.

5. Statybos metu tinklų statybos vykdytojas iškviečia UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovus darbo dienomis nuo 7.30 iki 10.30 ir nuo 12.00 iki 15.30 val. įrengto šilumos punkto vamzdyno ar rekonstruoto šilumos mazgo hidraulinio bandymo priėmimui bei atitikimo išduotoms techninėms sąlygoms patikrinimui.

6. Baigus šilumos punkto įrengimo ar šilumos mazgo rekonstrukcijos darbus, įvertinę statinio bei statybos darbų kokybę, UAB „Utenos šilumos tinklai” pateikia statytojui atitikimo išduotoms projektavimo sąlygoms pažymą.

7. Pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

8. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdamas Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Pagrindas: Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės” (Žin., 2009, Nr. 1-14).

9. Baigus šilumos punkto įrengimo pastato savininkas atvyksta į UAB „Utenos šilumos tinklai“ sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas