Įvertinkite

UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija dėl šilumos ir karšto vandens bazinių kainų

Bendrovė bazinės šilumos ir karšto vandens kainos projektą pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) 2010 metų birželio mėnesį. Komisija metus analizavo bendrovės praėjusių metų faktines sąnaudas ir 2011 metų birželio mėn. 30 d. posėdyje nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias iki 2014 metų liepos 1 d. ir karšto vandens kainos dedamąsias vienerių metų laikotarpiui.

Šilumos bazinė kaina – tai ilgalaikė šilumos kaina, ji susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Pastovioji perskaičiuojama kartą per metus, o kintamoji dedamoji perskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Komisijos nustatyta projekcinė kaina 17,66 ct/kWh, tačiau tikroji kaina paaiškės, kai kiekvieną mėnesį, remiantis Utenos šilumos tinklų pirkto faktinio kuro kaina ir skelbta kuro vidutinė kaina Komisijos tinklalapyjewww.regula.lt bus perskaičiuojama kintamoji dalis. 

Komisija, išanalizavusi bendrovės praėjusių kelerių metų faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinių kainų dedamųjų projektą, vadovaudamasis Šilumos kainų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr.92-3959), pritaikiusi lyginamosios analizės rodiklius, sumažino būtinąsias šilumos tiekimo veiklos sąnaudas ir nustatė mažesnes, nei bendrovės kainų projekte centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

Komisija skaičiavimuose įvertino 22,3 tūkst. MWh šilumos technologinių perdavimo nuostolių (pagal 2009 m. faktą), kurie sudaro 14,2 proc. nuo patiektos į tinklą šilumos, iš viso į perdavimo tinklą planuojamas patiekti šilumos kiekis sudaro 156,5 tūkst. MWh, bazinis realizuotos šilumos kiekis nustatytas 133,3 tūkst. MWh.

Naujos bazinės kainos kuro struktūrą sudaro – gamtinės dujos (54,6 proc.) (įvertintas pagal perdavimo-skirstymo sutartį parduodamas gamtinių dujų kiekis), malkinė mediena (5,0 proc.), pjuvenos (0,9 proc.), skiedros (39,5 proc.).

Komisija planuojamam pagaminti 156,5 tūkst. MWh šilumos kiekiui numatė suvartoti 13910,6 tne sąlyginio kuro, o lyginamosios sąnaudos sudaro – 88,9 kgne/MWh. Kuro sąnaudos sudaro 95,0 proc., elektros sąnaudos 4,2 proc., vandens sąnaudos 0,8 proc. visų kintamųjų sąnaudų. Kintamos sąnaudos sudaro 15599,7 tūkst. Lt, t.y. 12,53 ct/kWh arba 69,7 proc. projekcinės vienanarės šilumos bazinės kainos.

Pastovias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, remonto, nusidėvėjimo, mokesčių, palūkanų ir kitos sąnaudos. Pastovios, įskaitant veiklos, sąnaudos sudaro 7277,6 tūkst. Lt  ir 594,4 tūkst. litų mažesnės nei 2009 metais (7,6 proc.). Šilumos kainos struktūroje normatyvinis pelnas sudaro 0,96 ct/kWh arba 5,8 proc. projekcinės šilumos bazinės kainos.

Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų, Komisijos suskaičiuota 5,44 ct/kWh arba 30,3 proc. projekcinės vienanarės šilumos bazinės kainos.

Sąnaudų pokytis (lyginant su įmonės projektu) tūkst. Lt:

Eil. Nr.

Sąnaudų pavadinimas

Pokytis

1.

Kintamosios sąnaudos

-253,3

1.1.

kuras technologijai

-431,4

1.2.

elektros energija , vanduo technologijai

178,1

2.

Pastoviosios sąnaudos

-124,7

2.1.

materialinės

-55,6

2.2.

nusidėvėjimas ir amortizacija

-52,3

2.3.

darbo sąnaudos

-17,2

2.4.

mokesčiai, palūkanos

 0,4

3.

Veiklos sąnaudos

-93,0

4.

Pelnas

42,9

 

IŠ VISO:

-428,1

 

Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr.130-5259) 32 straipsnio 3 dalis numato galimybę, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, diferencijuoti šilumos kainas pagal šilumos punktų nuosavybę. UAB „Utenos šilumos tinklai“  šilumą tiekia iš 292 bendrovei ir iš 82 vartotojams nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų. Todėl siekiant, kad būtų užtikrintas kryžminio subsidijavimo draudimo principas, šilumos kainos turi būti diferencijuojamos.

Pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas šilumos punktai yra šilumos perdavimo sistemos dalis. Anksčiau šilumos punktų priežiūros sąnaudos buvo įskaičiuojamos į šildymo ir karšto vandens vidaus sistemų priežiūros tarifą. Komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679; 2009, Nr. 39-1506) buvo patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika. Pagal šią metodiką šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįskaičiuojamos į būtinąsias sistemų priežiūros sąnaudas ir nuo 2009 m. balandžio mėn. priežiūros tarifas, kaip ir šilumos kaina, turi būti diferencijuojamas pagal šilumos punktų nuosavybę. 

Komisija, suskaičiavo 541,6 tūkst. Lt šilumos punktų pastovių sąnaudų, t. y. 0,77 ct/kWh. Šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) sąnaudos neviršija daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų sąnaudų. Komisijos ir bendrovės apskaičiuotų diferencijuotų projekcinių šilumos bazinių kainų palyginimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Komisijos ir bendrovės apskaičiuotų diferencijuotų bazinių šilumos kainų palyginimas 2011 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Šilumos kaina

Projekcinė šilumos kaina, ct/kWh

kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų

kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų

1.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

1.

Šilumos bazinės kainos:

18,23

19,00

1.1.

gamybos (patiektos į tinklą)

13,55

13,55

1.2.

perdavimo

4,38

5,15

1.3.

pardavimo

0,30

0,30

2.

Komisija

2.

Šilumos bazinės kainos:

17,97

18,74

2.1.

gamybos (patiektos į tinklą)

13,35

13,35

2.2.

perdavimo

4,35

5,12

2.3.

pardavimo

0,27

0,27

Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) 5 straipsnio 4 dalimi Utenos rajono savivaldybė 2009 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. TS-27gautas papildomas pajamas 2606,2 tūkst. Lt, susidariusias iki 2009 m. lapkričio 1 d. dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, paskirstė 24 mėn. laikotarpiui arba (- 0,97) ct/kWh .

Skaičiuojant nuo 2009 m. lapkričio 1 d. susidariusias faktiškai patirtas, bet nepadengtas kuro sąnaudas, faktinė ataskaitinio laikotarpio sąlyginio kuro kaina lyginama su kaina, įskaičiuota galiojusioje šilumos kainoje. Nuo 2009 m. spalio mėn. šilumos kaina gali būti perskaičiuojama kas mėnesį, priklausomai nuo kuro kainų pasikeitimo. Minėtu laikotarpiu vidutinė faktinė sąlyginio kuro kaina (952,5 Lt/tne) buvo 7,0  proc. didesnė nei sąlyginio kuro kaina, įskaičiuota į galiojusią šilumos kainą (890,2 Lt/tne). Gamtinių dujų pirkimo kaina (be skirstymo ir perdavimo) tuo pačiu laikotarpiu išaugo 27,8 proc. Todėl 2009 m. lapkričio mėn. – 2010 m. spalio mėn. Laikotarpiu UAB „Utenos šilumos tinklai“ susidarė 931,33 tūkst. Lt nepadengtų kuro sąnaudų. Komisija perskaičiavo nepadengtas sąnaudas, jas ribodama bazinėmis lyginamosiomis kuro sąnaudomis ir technologiniais nuostoliais ir gavo 875,91 tūkst. Lt nepadengtų kuro sąnaudų.

Nepadengtas kuro sąnaudas (875,91 tūkst. Lt) paskirsčius planuojamam baziniam realizuotos šilumos kiekiui (133,3 tūkst. MWh), šilumos kaina didėja 0,66 ct/kWh. Šis kainos padidėjimas turi būti pridėtas nustatant šilumos kainą pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Komisijos ir UAB „Utenos šilumos tinklai“ apskaičiuotų projekcinių šilumos bazinių kainų dedamųjų palyginimą, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų matome 3 lentelėje, kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų matome 4 lentelėje.

3 lentelė. Komisijos ir UAB „Utenos šilumos tinklai“ apskaičiuotos projekcinės šilumos bazinės kainos dedamosios, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų 2011m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kainų dedamosios

2011 m. gegužės mėn. kaina

Projekcinės kainos

Pokytis, proc.

(3 ir 5 stulp.)

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Komisija

1

2

3

4

5

6

1.

Šilumos kainos dedamosios:

17,65

17,96

17,66

0,1 proc.

1.1.

pastovioji dedamoji, ct/kWh

6,22

5,68

5,44

x

1.1.1.

t. sk.: normatyvinis pelnas 

0,67

0,93

0,96

x

1.2.

kintamoji dedamoji, ct/kWh

12,40

12,55

12,53

x

1.3.

t. sk. gautos papildomos pajamos*

-0,97

-0,97

-0,97

x

1.4.

t. sk. nepadengtos kuro sąnaudos**

 

0,70

0,66

x

2.

Karšto vandens kainos dedamosios:

15,54

15,87

15,99

2,9 proc.

2.1.

pastovioji dedamoji, Lt/m3

0,07

0,31

0,31

X

2.2.

kintamoji dedamoji, Lt/m3

15,47

15,56

15,68

X

*gautos papildomos pajamos išdalinamos 24 mėn. laikotarpiui (2008-07-2009-10);

**nepadengtos kuro sąnaudos išdalinamos 12 mėn. laikotarpiui (2009-11-2010-10).

4 lentelė. Komisijos ir UAB „Utenos šilumos tinklai“ apskaičiuotos projekcinės šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamosios, kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų 2011 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Kainų dedamosios

2011 m. gegužės mėn. kaina

Projekcinės kainos

Pokytis, proc.

(3 ir 5 stulp.)

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Komisijos

1

2

3

4

5

6

1.

Šilumos kainos dedamosios:

17,96

18,73

18,43

2,6 proc.

1.1.

pastovioji dedamoji, ct/kWh

6,53

6,45

6,21

x

1.1.1.

t. sk.: normatyvinis pelnas 

0,67

0,93

0,96

x

1.2.

kintamoji dedamoji, ct/kWh

12,40

12,55

12,53

x

1.3.

t. sk. gautos papildomos pajamos*

-0,97

-0,97

-0,97

x

1.4.

t. sk. nepadengtos kuro sąnaudos**

 

0,70

0,66

x

2.

Karšto vandens kainos dedamosios:

15,71

16,30

16,42

4,5 proc.

2.1.

pastovioji dedamoji, Lt/m3

0,07

0,31

0,31

x

2.2.

kintamoji dedamoji, Lt/m3

15,64

15,99

16,11

x

*gautos papildomos pajamos išdalinamos 24 mėn. laikotarpiui (2008-07-2009-10);

**nepadengtos kuro sąnaudos išdalinamos 12 mėn. laikotarpiui (2009-11-2010-10).

Komisijos apskaičiuota projekcinė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių punktų, lyginant su dabar galiojančia, didėja nuo 17,65 ct/kWh iki 17,66 ct/kWh arba 0,1 procentinio punkto (žr. 3 lentelę);

1.    pastovioji dedamoji projekcinę šilumos kainą mažina 4,4 procentiniais punktais;

2.    kintamoji dedamoji (be nepadengtų sąnaudų kurui) didina 0,7 procentiniais punktais;

3.    nepadengtos sąnaudos kurui šilumos kainą didina 3,8 procentiniais punktais.

Kintamoji kainos dedamoji didėja dėl įvertintų pačios bendrovės pagamintos elektros energijos sąnaudų. Pastovioji kainos dedamoji mažėja dėl sumažintų darbo apmokėjimo, materialinių ir veiklos sąnaudų. 

Karšto vandens projekcinė kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių punktų, lyginant su galiojančia, didėja nuo 15,54 Lt/miki 15,99 Lt/m3 arba 2,9 proc., dėl didėjančios pastoviosios dedamosios (įvertintos 1 darbuotojo darbo apmokėjimo sąnaudos, sąskaitų parengimo ir gyventojų įmokų administravimo sąnaudos, kurios anksčiau buvo įskaičiuotos į šilumos kainą) ir dėl karšto vandens skaičiavimuose įvertintų karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose.

Komisija 2011 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 03-157 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai“ iki 2014 m. liepos 1 d. nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias ir formules kainos kintamųjų dedamųjų skaičiavimui. Komisijos nustatytos kainos dedamosios įsigalios jas patvirtinus Utenos rajono savivaldybės tarybai.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130-5259) 32 str. 5 dalimi, pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas