Įvertinkite

Administracinė informacija

SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

2019-05-15

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, bendrovės kodas 183843314, buveinė – Pramonės  g. 11, Utena. Bendrovės interneto svetainės adresas: www.ust.lt (toliau - Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų į Bendrovės Stebėtojų tarybos narius atranką:

1.1. kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) kompetenciją srityje, vietą;

1.2. kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją inžinerijos srityje, vietą;

1.3. kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos  nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją srityje, vietą.

 

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11,  Utena. (darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val., pietų pertrauka 11.00–11.48 val. penktadieniais 7.00–15.00 val.);

2.2. elektroniniu paštu: siluma@ust.lt , patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, Utena LT-28216 Utena.

 

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į bendrovės Stebėtojų tarybos narius:

4 (ketverių) metų kadencija

 

5. Kandidatas į nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                          5.2. neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

                          5.3. per pastaruosius 5 (penkis) metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

                          5.4. kandidatai nėra asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovas.

 

6. Kandidatas į nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti iš bendrovės gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų

ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 (trejus) neturi būti turėjęs verslo ryšių su bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas, ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris iš bendrovės negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti bendrovės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytojas ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.6. kandidatas neturi būti ėjęs bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario

pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 (trijų) ar daugiau Savivaldybės valdomų

bendrovių kolegialių organų sudėtyje.

 

7. Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. Kandidatuojantis į nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario, turinčio finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje kompetenciją, vietą asmuo turi turėti aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą arba 3 (trejų) metų darbo patirtį juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse.

7.2. Kandidatuojantis į Stebėtojų tarybos nario, turinčio inžinerijos (energetikos) srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą ir 3 (trejų) metų darbo patirtį inžinerijos srityje;

7.3. Kandidatuojantis į nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 3 (trejų) metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtį.

 

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. birželio 5 d.

 

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Technikė Laima Lupeikienė tel. 8-389-63641, 8-686-89732, siluma@ust.lt

Direktoriaus pavaduotoja finansams Daiva Dalgedaitė tel. 8-389-63642, 8-693-30500, daiva.d@ust.lt

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas