Įvertinkite

Veiklos sritys

2020 metai

UAB „Utenos šilumos tinklai"

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. Eur

Eil.Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2. Kuro sąnaudos energijai gaminti 1591744 0 0 0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 234553 49630 0  
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 22440 6614 0 353236
5. Kitos kintamos sąnaudos 58733 0 0 0
6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 405255 140944 1060 678
8. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 221412 34405 1274 1290
9. Personalo sąnaudos 933523 235599 97721 21311
10. Mokesčių sąnaudos 20721 118603 -803 218
11. Finansinės sąnaudos 768 254 62 13
12. Administracinės sąnaudos 36438 9155 10049 1430
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1683 687 23564 3311
14. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15. Kitos pastoviosios sąnaudos 19571 2540 -873 174
   Iš viso: 3546841 598432 132055 381661

Direktorius Darius Šinkūnas

  Nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03E-1015

Bazinės šilumos kainos sąnaudos

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Duomenys įvertinti bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavime
1. Pagamintos ir patiektos į tinklą šilumos kiekis tūkst. MWh 156,50
2. Realizuotas šilumos kiekis tūkst. MWh 129,98
3. Šiluma savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms kiekis  tūkst. MWh 5,35
4. Šilumos nuostoliai tinkle tūkst. MWh 21,17
5. Kintamosios sąnaudos tūkst. Eur 1855,75
5.1. Kuro sąnaudos tūkst. Eur 1516,32
5.2. Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos tūkst. Eur 266,03
5.3. Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos tūkst. Eur 25,49
5.4. Kitos kintamosios sąnaudos tūkst. Eur 47,92
6. Pastoviosios sąnaudos tūkst. Eur 2512,46
6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 596,36
6.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 429,34
6.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 1229,85
6.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 142,79
6.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur 1,05
6.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 70,18
6.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 27,03
6.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 15,86
7. Investicijų grąža tūkst. Eur 402,57
8. Iš viso: tūkst. Eur 4770,7

 

 

 

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas