Įvertinkite

Veiklos sritys

2014 metais atliktos investicijos

2014 metais bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 2 mln. 510 tūkst. litų – šilumos trasų ir įvadų už 1548,9 tūkst. litų, šilumos apskaitos prietaisų už 57,9 tūkst. litų, katilinės termofikacinio ir chemiškai valyto vandens vamzdynų rekonstrukcija – 39,4 tūkst. litų, asfalto dangų rekonstrukcija - 181,4 tūkst. litų, buitinių patalpų rekonstrukcija - 214,0 tūkst. litų, buitinių patalpų įranga – 30,7 tūkst. litų, mazuto rezervuaro rekonstrukcija - 203,6 tūkst. litų,  kondensato ir cheminio vandens perpumpavimo sistema – 87,3 tūkst. litų, cheminės laboratorijos rekonstrukcija ir įranga – 62,5 tūkst. litų, kitų prietaisų ir įrangos – 68,9 tūkst. litų, šilumos apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo informacinė sistema - 15,4 tūkst. litų. 

2013 metų pabaigoje sėkmingai užbaigus projekto, kuriam buvo skirta ES struktūrinių fondų parama, „Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr. 8 Utenoje rekonstrukcija“  II etapo „Magistralinių šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-19 iki ŠK-21 Vaižganto g. prieigose Utenoje“ rekonstrukcijos darbus, 2014 metų sausio mėnesį pasirašytas objekto statybos užbaigimo aktas ir objektas įvestas į eksploataciją. Projekto įgyvendinimo metu, demontavus senus nepraeinamuose kanaluose sumontuotus vamzdynus, jų vietoje paklotas naujas magistralinis šilumos tiekimo tinklų ruožas, panaudojant pramoniniu būdu izoliuotus bekanalius 2D114/200, 2D406/560 vamzdžius (viso apie 450 m (bendras trasos ruožo ilgis)). II etapo projekto vertė 870 tūkst. litų, iš jų 434,3 tūkst. litų ES struktūrinių fondų parama.

Investuodama į centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų atnaujinimą ir patikimumo didinimą bendrovė 2013 metais pateikė dvi paraiškas dėl projektų įgyvendinimui ES struktūrinių fondų paramos skyrimo. Paraiškoms pritarus bei pasirašius projektų finansavimo ir administravimo trišales sutartis, 2014 metais sėkmingai įgyvendinti projektų I-ųjų etapų rekonstrukcijos darbai:

  1. Atliekant projekto „Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija  bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“ I etapo „Šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbus, „Saulės“ gimnazijos prieigose rekonstruotas šilumos tiekimo tinklų ruožas, vietoje esamų paklojant 2D139/225 bekanalius pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius (viso 195 m (bendras trasos ruožo ilgis)). I etapo projekto vertė 118,5 tūkst. litų, iš jų 57,9 tūkst. litų ES struktūrinių fondų parama.
  2. Atliekant projekto „Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija“ I etapo „Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-28-3 iki ŠK-28-4 rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbus, Taikos g. prieigose rekonstruotas magistralinis šilumos tiekimo tinklų ruožas, vietoje esamų paklojant 2D273/450 bekanalius pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius  bei rekonstruojant ar įrengiant naujus šilumos tiekimo įvadus iki esamų vartotojų (viso apie 330 m (bendras rekonstruotų trasų ruožų ilgis)). I etapo projekto vertė 526,1 tūkst. litų, iš jų 211,1 tūkst. litų ES struktūrinių fondų parama.

Pagal 2014 metais gautas paraiškas dėl vartotojų aprūpinimo šilumos energija nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, bendrovė pagal parengtus projektus savo lėšomis atliko naujų vartotojų šilumos tiekimo įvadų įrengimo darbus: iki vartotojo Basanavičiaus g. 126 paklotas naujas bekanalis pramoniniu būdu izoliuotas 2D48/110 (L – 47,5 m) šilumos tiekimo įvadas, iki vartotojo Daržų g. 2 paklotas naujas bekanalis pramoniniu būdu izoliuotas 2D42/110 (L – 7,8 m) šilumos tiekimo įvadas.

Siekiant užtikrinti šilumos apskaitos prietaisams keliamus metrologinius reikalavimus bei patikimą šilumos energijos apskaitą pas vartotojus, panaudojant įmonės lėšas 2014 metais įsigyta įvairaus nominalo šilumos apskaitos prietaisų už 57,9 tūkst. litų, kuriuose numatyta duomenų nuotoliniu būdu nuskaitymo galimybė.

Toliau siekiant didinti gamybos efektyvumą bei biokuro panaudojimą šilumos gamybai, 2014 metais kovo mėnesį su UAB „Axis Technologies“ pasirašyta rangos sutartis dėl projekto „Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK”įgyvendinimo. Projekto vertė 9 095 tūkst. litų, projekto įgyvendinimui skirta 3987,5 tūkst. litų ES struktūrinių fondų parama. 2014 metais pagal parengtą techninį projektą atlikta didžioji dalis projekto apimtyje numatytų darbų: rekonstruota esama biokuro padavimo iš kuro sandėlio sistema, pritaikant ją darbui dviem biokuru kūrenamiems garo katilams, demontuotas susidėvėjęs esamas garo katilas (mazutas/dujos) ir jo vietoje sumontuota 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, sumontuotas naujas 8,5 MW našumo dūmavamzdis garo katilas, maitinimo vandens ekonomaizeris, pagalbiniai įrenginiai bei vamzdynai, elektros, automatikos-valdymo sistemos, įrengtas naujas dūmų kondensacinis ekonomaizeris su kondensato valymo sistema, įrengtas naujas metalinis H – 40 m aukščio dūmtraukis bei dūmtakių sistema, pritaikyta trims biokuru kūrenamiems katilams, atliktas esamo kondensacinio ekonomaizerio pastato išplėtimas, sujungiant jį su katilinės pastatu. Sumontavus įrengimus pradėti bandomieji derinimo darbai. Planuojama, kad objektas bus pilnai užbaigtas 2015 m. balandžio mėnesį.  

Siekiant nešildymo sezono metu maksimaliai išnaudoti eksploatuojamą termofikacinę elektrinę bei sumažinti šilumos energijos gamybai gamtinių dujų sunaudojimą, buvo padidintos dejonizuoto vandens gamybos apimtys (sumontuotas papildomas įrenginys), kad didžioji dalis vartotojams reikalingo garo būtų tiekiama iš termofikacinės elektrinės. Atitinkamai sumažėjo Utenos RK dujomis kūrenamų garo katilų pagaminamos šilumos energijos kiekis bei vandens poreikis katilų maitinimui. Tai sąlygojo grįžtančio iš vartotojų kondensato perteklinio kiekio susidarymą, kurio vasaros metu nėra galimybės panaudoti. Siekiant išsaugoti vasaros sezono metu iš vartotojų gražinamą kondensatą bei užtikrinti reikiamą vandens, naudojamo katilų pamaitinimui ir tinklų papildymui, rezervą, 2014 metais buvo priimtas sprendimas pakeisti vieno 2000 m3 talpos esamo mazuto rezervuaro paskirtį, pritaikant jį iš vartotojų grąžinamo kondensato ir chemiškai valyto vandens kaupimui. Vykdant rekonstrukcijos darbus, utilizuota rezervuare susikaupęs šlamas, atlikti mazuto rezervuaro plovimo-valymo darbai, dugno, stogo, laikančių konstrukcijų remonto darbai, rezervuaro vidinių plieninių paviršių antikorozinio padengimo darbai, atlikta priestato rekonstrukcija, kondensato bei chemiškai valyto vandens transportavimui tarp katilinės ir rezervuaro sumontuoti nerūdijančio plieno vamzdynai, uždaromoji armatūra, vandens siurbliai, įrengta vamzdynų šiluminė izoliacija, sumontuota valdymo sistema.

Siekiant užtikrinti saugią 1000 m3 chemiškai valyto vandens rezervuaro eksploataciją bei patikimą chemiškai valyto vandens tiekimą iki eksploatuojamų įrenginių, 2014 metais pakeisti naujais chemiškai valyto vandens vamzdynai nuo katilinės iki rezervuaro (panaudojant nerūdijančio plieno vamzdžius), sumontuota nauja uždaromoji armatūra, vandens siurbliai, įrengta vamzdynų šiluminė izoliacija. 

Įgyvendinant projektą „Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje“, projekto apimtyje, atskiroje patalpoje įrengtas naujas cheminio vandens paruošimo ūkis, todėl anksčiau eksploatuoti cheminio vandens paruošimo ceche esantys įrengimai buvo demontuoti. Siekiant optimaliai išnaudoti atlaisvintą patalpą bei pagerinti įmonės darbuotojams buitines sąlygas, 2014 metais atlikta buvusio cheminio vandens paruošimo cecho patalpos rekonstrukcija, dalyje patalpos įrengiant naujas erdvias buitines patalpas (persirengimo, skalbimo, džiovinimo, valgomąjį, dušus ir sanitarinius mazgus). Rekonstruotose patalpose įrengta nauja elektros instaliacija, nauja šildymo sistema, įsigyta ir sumontuota santechninė bei buitinė įranga, įsigyti nauji baldai bei naujos persirengimo spintelės.

2014 metais, siekiant pagerinti bendrovės dirbančiųjų darbo sąlygas, pagrindiniame katilinės pastate, rekonstruojant dalį valdymo pulte esančios patalpos, įrengta nauja chemijos laboratorija bei įsigyta nauja laboratorinė įranga ir baldai.

Pagal sudarytus metinius įrengimų ir šilumos tiekimo tinklų grafikus atliekami remonto darbai bei eksploatacijos metu nustatytų defektų šalinimo darbai. Atliekant remonto darbus tiek katilinėje tiek miesto šilumos tinkluose, naudojami įvairūs elektrifikuoti įrankiai ir įrengimai. Siekiant užtikrinti saugų ir savalaikį numatytų remonto darbų atlikimą, 2014 m. įmonės lėšomis įsigyta nauja įranga bei elektrifikuoti  įrankiai.      

Padidėjus bendrovėje šilumos energijos gamybai naudojamo biokuro kiekiui, išaugus į teritoriją sunkiuoju autotransportu pristatomo biokuro apimtims, dėl padidėjusių apkrovų poveikio pažeidžiama anksčiau įrengtų asfaltuotų aikštelių ir pravažiavimų sena asfalto danga. 2014 m., panaudojant įmonės lėšas, įmonės teritorijoje suremontuota labiausiai pažeistų asfaltuotų pravažiavimų ir įrengta naujų asfaltuotų aikštelių apie 2700 m2 .

Siekiant išsiaiškinti  ar vartotojų pastatuose efektyviai vartojama šilumos energija bei neefektyvaus šiluminės energijos vartojimo priežastis, 2014 m. įdiegta bandomoji (5 kontroliniai taškai) duomenų surinkimo iš vartotojų šilumos apskaitos prietaisų sistema.  Duomenų nuskaitymo ir apdorojimo bandomoji sistema galės būti naudojama kaip mobili, esant būtinybei ją perkeliant pas kitus vartotojus. Investicijos įsigijimui bus naudojamos nuosavos lėšos.

Numatoma, kad per 2014-2020 m. laikotarpį pagal ES Struktūrinės paramos veiksmų programos projekto 4.3 investicinį prioritetą "Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas“   bei investicinį prioritetą „Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija ir plėtra“,  projektų įgyvendinimui bus skirta ES struktūrinių fondų parama. Todėl, nurodytu laikotarpiu paskelbus kvietimus teikti paraiškas modernizavimo projektams finansuoti, įmonė planuoja teikti paraiškas šilumos tinklų modernizavimo projektams bei nuo 2002 m. eksploatuojamo biokuru kūrenamo garo katilo GK-7 rekonstrukcijai, dėl ES paramos skyrimo.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas